Algemene Voorwaarden

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Roos Holtkamp Photography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.
3. Roos Holtkamp Photography behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken, zonder voorafgaande aankondiging, ten alle tijden te wijzigen. Bij het boeken van een fotoreportage staat de afgesproken prijs vast.

Toepassing

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat schriftelijk en voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar maken.

Opdracht

1. Roos Holtkamp Photography heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
2. Wijzigingen in de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook, komen voor rekening van de opdrachtgever en zullen door de fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte betaling van meerkosten.
3. Roos Holtkamp Photography houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de fotografe of de fotoreportage onaanvaardbaar maken.
4. Roos Holtkamp Photography zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin zij als fotografe gebruikelijk werkt. De fotografe spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoreportage. De opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotografe zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van aanwezigen of genodigden dat er een fotografe aanwezig is.

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven of het gekozen pakket. Bij de opdracht zijn na de betaling de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn de voorgestelde vaste tarieven of op afspraak vastgestelde tarieven.

Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid en zullen door de fotografe slechts worden uitgevoerd na aparte betaling van meerkosten. Het pakket kan niet worden verkleind. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn veertien dagen geldig.

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie of familiefotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoreportage. Roos Holtkamp Photography denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hierin adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer.
Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Voor fotografie portret / familiefotografie
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot zes weken, nadat de opdrachtgever de gewenste foto’s heeft doorgegeven en de betaling heeft voldaan, geleverd tenzij anders is overeengekomen.
Roos Holtkamp Photography is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens Roos Holtkamp Photography niet geschikt zijn om te tonen.
Roos Holtkamp Photography levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door de fotografe slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Extra nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotografe en kan extra kosten met zich meebrengen. Er worden nooit RAW-foto’s geleverd of aangeboden door Roos Holtkamp Photography.
Het bewerken en bijsnijden van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan.

Voor bruidsfotografie

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 2-12 weken na de trouwdatum geleverd. Hierna kan men een keuze maken uit de foto’s voor het te ontvangen trouwalbum wanneer dit is afgesproken.
De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Roos Holtkamp Photography gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Roos Holtkamp Photography bepaald conform de voorbeelden en stijl van de portfolio op de website. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. Alle raw-files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. De geleverde beelden zijn heel precies bewerkt, juist van kleurechtheid en zijn leidend voor drukwerk in het definitieve album.

Alle foto’s worden bewerkt, zoals dat nodig is bij de ruwe ‘RAW’ bestanden op de voor Roos Holtkamp Photography typerende wijze van bewerken en omgezet naar jpg. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album. Uiteraard worden deze op de hoogste mogelijke resolutie geleverd in jpg.

Indien er wordt samengewerkt met een niet bekende videograaf kan het zijn dat dit het aantal foto’s beïnvloed die gedurende de dag spontaan kunnen worden gemaakt. Roos Holtkamp Photography is hier niet voor verantwoordelijk.

De fotograaf mag naar eigen, creatief  inzicht de foto’s maken. Het fotograferen van “echte” momenten hebben altijd voorrang (bijvoorbeeld tijdens verzoekjes van derden om statische detailfoto’s van personen of producten te registreren) tijdens de dag. Bruidsparen mogen de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privédoeleinden. Publicatie van de afbeeldingen op social media of een persoonlijke website (dus niet commercieel).

Foto’s mogen niet worden bewerkt, filters of bijgesneden en dan online geplaatst.

Fotografen en second shooters

Indien er gebruik wordt gemaakt van een second shooter(s) wordt de selectie gemaakt uit het totale aantal beelden met een aanvullend aantal foto’s van 10 procent van het totaal. De reiskosten voor een second shooter worden volledig betaald door het bruidspaar.

Het inhuren van een andere bruidsfotograaf of second shooter buiten Roos Holtkamp Photography is dan ook niet toegestaan omdat dit het werk ernstig zou kunnen belemmeren en de kwaliteit niet geleverd kan worden waarvoor ik ben geboekt.

Auteursrecht foto’s 

–      Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.
–      Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
–      Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming en vermelding van de fotograaf.
–      Indien u een foto anders dan voor persoonlijk gebruik wilt gebruiken; verkopen of overdragen aan derden, publicaties of voor commercieel gebruik of ander niet eerder overeengekomen gebruik neem dan altijd vooraf contact met Roos Holtkamp Photography voor vragen om schriftelijke toestemming. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Roos Holtkamp Photography, deze moet u op ieder verzoek van de fotografe kunnen tonen. De toestemming is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
–      Bij elk gebruik van het fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijke gehanteerde tarieven.

Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang enige uitstaande factuur van Roos Holtkamp Photography nog niet voldaan.

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het uiteraard toegestaan te fotograferen als het bruidspaar dat prettig vindt, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen tijdens de ceremonie en zou de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien men een professionele videograaf inhuurt dan is het prettig als vooraf aangeven wordt of dat de fotograaf of videograaf “leading” is voor het vastleggen van momenten. Uiteraard is goed overleg met de videograaf erg belangrijk en zal daarvoor de uiterste best worden gedaan.  Echter als het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van beelden indien derden ‘door het beeld lopen’. Als fotograaf zal ik uiteraard mijn uiterste best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Het is de fotograaf toegestaan een tweede persoon mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, of 2nd shooter na overleg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee.

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Roos Holtkamp Photography, na akkoord van de opdrachtgever, gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, social media, portfolio en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden.
Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. Zie hiervoor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens zes maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Trouwalbum

De foto’s voor het trouwalbum dienen binnen 3 maanden na het verstrekken van de foto’s te zijn aangeleverd bij Roos Holtkamp Photography, zodat het album kan worden opgemaakt. Na deze drie maanden kunnen prijsverschillen bij de drukker in rekening worden gebracht.
Ook kan de levertermijn van het album na deze periode vertraging oplopen door werkzaamheden. Alleen werk van Roos Holtkamp Photography mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.

Roos Holtkamp Photography maakt het album op met de door jullie zelf gekozen fotobestanden. Indien jullie dit prettig vinden kan de fotograaf zelf een layout maken. De lay-out zal vervolgens middels een pdf ter beoordeling worden toegestuurd.

Let op: Binnen een half jaar dient het album besteld te worden. Na dit half jaar vervalt het recht op een album, tenzij er vooraf overleg over is geweest.

De favoriete foto’s voor het trouwalbum kunnen eenvoudigweg per ‘wetransfer.com’ verstuurd worden.
Het bruidspaar ontvangt binnen 1 tot 2 weken na het aanleveren van de gewenste foto’s voor het album de eerste layout van het trouwalbum. Men heeft vervolgens 2 weken de tijd om feedback te geven op het fotoalbum. De fotograaf houdt uiteraard rekening met eventuele vakanties van het bruidspaar.

Het album wordt door de fotograaf zelf opgemaakt. Men ontvangt een pdf ter goedkeuring en men kan kosteloos tot 3 correctieronden doorgeven of er foto’s vervangen, verwijderd of verplaatst moeten worden. Verplaatsen is alleen mogelijk als niet de complete layout veranderd dient te worden. Voor wijzigingen geldt een maximum aanpassingsduur van 1 uur. Meer of andere wijzigingen vinden in overleg plaats. Voor deze extra tijd kan de fotograaf € 50,00 per uur factureren. Na goedkeuring van de albumopmaak zal het album worden besteld. Levertijd bedraagt vanaf dat moment 3-6 weken.

Indien men niet binnen 4 weken reageert met feedback op het fotoalbum en het half jaar na opname is verstreken, zal het album niet meer in productie worden genomen.
Prijzen in de offerte genoemd voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Het album kan aangetekend per post worden verstuurd indien gewenst of worden opgehaald (dit laatste geniet de voorkeur uit veiligheidsoverwegingen). Het album wordt na ontvangst van de drukker bij Roos Holtkamp Photography goed nagekeken of alles naar wens is en daarna pas opgestuurd als alles juist blijkt te zijn gedrukt. Bij schade na verzenden vanuit Roos Holtkamp Photography naar het bruidspaar veroorzaakt door de transporteur is Roos Holtkamp Photography niet aansprakelijk. Prijzen in de offerte genoemd voor de albums zijn maximaal een half jaar geldig, omdat de tarieven bij de drukker kunnen wijzigen, of omdat er nieuwere albums kunnen worden aangeboden.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Nadat de datum is verstreken is de bon niet meer geldig. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn alleen geldig voor de ontvanger en éénmalig geldig voor gebruik. Bonnen mogen niet gekopieerd of gedeeld worden en zijn niet inwisselbaar voor geld en niet te combineren met andere aanbiedingen. De bon wordt slechts éénmaal verstrekt. In geval van verlies vindt geen vergoeding plaats. Dit geldt ook voor het perongelijk wissen van email.
Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van bonnen wordt ontzegd.

Factuur en betaling

De opdrachtgever zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren en heeft 10 werkdagen de tijd om schriftelijk te reageren als zij het hier niet mee eens zijn. De factuur en het schriftelijk verweer dienen binnen tien werkdagen in het bezit te worden gesteld van de fotograaf. Reageert de wederpartij niet na tien werkdagen dan wordt de factuur als bindend gezien en zal de wederpartij de factuur dienen te betalen. Er dient een aanbetaling van 25% binnen twee weken na het kennismakingsgesprek te worden gedaan. Na de aanbetaling staat de datum vast en is Roos Holtkamp Photography geboekt.

Wijze van betalen

Voor fotografie portret / familiefotografie:
De opdrachtgever dient contant te betalen bij aanvang van de fotoreportage of dit digitaal uiterlijk 24 uur voor aanvang van de fotoreportage over te maken. Extra foto’s kunnen nadien digitaal worden bijbesteld. De opdrachtgever ontvangt de foto’s nadat er is betaald.

Voor bruidsfotografie:
De factuur wordt uiterlijk vier weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient veertien dagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 25% van het afgesproken bedrag door het bruidspaar als compensatie van de vrijgehouden dag worden betaald. Na de aanbetaling is uw boeking bindend.

Technische problemen

Roos Holtkamp Photography zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met back-up camera en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Roos Holtkamp Photography schrijft de bestanden tijdens de fotoshoot tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen wijze.
Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot/bruiloft, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering opdrachtgever
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever binnen 48 uur voor aanvang van de fotoreportage om welke reden dan ook, heeft Roos Holtkamp Photography recht op de gehele overeengekomen vergoeding van de fotoreportage.

Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet vanwege de apparatuur. Als u beslist om ondanks regen- of slecht weer voorspellingen Roos Holtkamp Photography toch te laten komen en de fotoreportage gaat niet door of kan door de omstandigheden niet plaats vinden dan betaalt u de kosten die Roos Holtkamp Photography heeft moeten maken. Weersomstandigheden zijn geen geldige reden om de fotoshoot te annuleren, enkel in overleg te wijzigen naar een nieuwe datum.

Bij het niet op komen dagen tijdens de fotoreportage wordt er een factuur opgestuurd. Deze dient binnen 5 werkdagen alsnog te worden voldaan.

Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Roos Holtkamp Photography stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Roos Holtkamp Photography niet beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn/haar netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen voor de huwelijksdag, hierdoor komen jullie als echtpaar niet zonder fotograaf ” te zitten”. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het ontwikkelen van de foto’s en maken van het album zullen worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Het bruidspaar kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Klachten, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid


1. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Roos Holtkamp Photography te worden medegedeeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Een fotoreportage kan niet als mislukt worden beschouwd door de kleding, make-up, haar of andere uiterlijke kenmerken van alle aanwezigen tijdens de fotoreportage.
3. Uw fotoreportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.
4. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.
5. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op Roos Holtkamp Photography.
6. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

Privacy en persoonsgegevens

Roos Holtkamp Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien de opdrachtgever een product besteld kan de fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van opdrachtgever worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Als u instemt bij het gebruik van de door de fotograaf gemaakte foto’s, dan worden de foto’s op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal gebruikt. Indien de opdrachtgever dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de opdrachtgever wordt gegoogled.

Aanvullende informatie voor bruidsfotografie

De reiskosten zijn exclusief en bedragen 0,19 cent per km.

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor de fotograaf wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten.

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Roos Holtkamp Photography is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. Wilt u dit altijd ruim voor de dag aangeven indien dit uiterst noodzakelijk is, zodat de ceremoniemeester dit op de dag zelf kan arrangeren en inplannen middels een lijstje voor de fotograaf.
Dit geldt ook voor overige zaken die u graag terugziet in foto’s en uw album.

Disclaimer

Roos Holtkamp Photography kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoreportage tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. Roos Holtkamp Photography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Roos Holtkamp Photography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Roos Holtkamp Photography en haar personeel. De aansprakelijkheid van Roos Holtkamp Photography is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Roos Holtkamp Photography het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Adres

Locatie Enschede

Call Us

Email Us

info@roosholtkamp.nl